Urban Laurin inspirerar

Öppen innovation, crowdsourcing, deltagandeekonomi

I dag sker utveckling bäst genom öppenhet, öppna system, transparens, samverkan och deltagande; en kultur där man delar med sig och har stor öppenhet. Öppen innovation, crowdsourcing och öppna system är begrepp som används allt flitigare. Det innebär man skapar system för att samarbeta med personer utanför det egna företaget, den egna organisationen. Kunskaperna och de goda idéerna är i dag sprida världen runt och med hjälp av webben kan man lätt få kontakt med innovativa människor.


I dag är det inte konkurrenskraftigt att bara förlita sig till sina egna forsknings- och utvecklingsavdelningar, utan det är effektivare och billigare att också hämta kraften från massan där ute, crowdsourcing. Med hjälp av webben finns system där det är öppet för alla att bidra. Dessa öppna system drar till sig de som är mest lämpade att utföra uppgifterna, lösa komplexa problem och bidra med de mest relevanta och nytänkande idéerna.


Öppen innovation handlar om att skapa ett medvetet in- och utflöde från ett företag eller en myndighet, och att systematiskt uppmuntra innovationer inte bara inom den egna organisationen utan även utanför. Det handlar om att bjuda in många aktörer, stora som små, och låta dem få en plats i innovationsprocesserna. Det blir allt viktigare att utnyttja den kunskap och kompetens som finns utanför den egna verksamheten.


Deltagandeekonomin

I snart 15 år har vi talat om att vi är inne i en upplevelseekonomi och om upplevelseturism. Under senare år har många talat om transformationsekonomi och transformationsturism. Det innebär att kunden inte bara vill uppleva något utan även utvecklas eller bli en bättre människa. I Matlandets kommunikationsplattform talar man om utvecklingen ”från upplevelse till transformation”.


Men utvecklingen har tagit ytterligare ett steg och nu menar forskare att vi är mitt inne i ”participation economy”, deltagandeekonomin. Det innebär att kunden inte bara vill utvecklas, utan också delta, vara med och påverka, känna att man bidrar med något positivt inte minst för hållbarheten. Dagens stora frågor som att hantera klimatfrågan, hot om brist på energi och mat, utmaningen med allt fler äldre, lokal ekonomisk utveckling etc., kräver ett massdeltagande för att kunna lösas.


System för deltagande kommer snart att vara minst lika vanliga som byråkratiska system har varit. Många menar att den revolution som Web 2.0 innebär är lika viktig som en kraft för ökad produktivitet som en gång automationen var. Grunden för Web 2.0 är att användarna har stor tillgång till interaktivitet och samarbete. Inte minst de verktyg som sociala media erbjuder skapar helt nya förutsättningar för kreativitet, innovativitet och produktivitet.


Deltagandeekonomin utvecklas snabbt och karakteriseras av ökad samverkan, kunskapsutbyte, välkomnande av dem som tänker annorlunda, en kultur av tillit och förtroende, där man ser kollektivets intelligens som kraften för innovationer och ökad produktivitet.


Ett viktigt inslag är integrativ eller holistisk management, som inte bara präglas av öppenhet utan även av att belöna lärande och lära sig av misstag, stimulera till dialoger med dem som tänker på annat sätt och kan se helheten samt våga lyssna på sin intuition och blanda teoretiska kunskaper med praktisk erfarenhet.

urban-laurin.com© 2015